Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Aukční vyhláška
3 4 5 6 7
8 9 10 11
Závěrečný účet Obce Hnojník za rok 2023
12
50/24 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
13 14
15 16 17 18 19 20
Obecní veselice v Hnojníku
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matrika

Matrika

Matrikářka

 • Lucie Górecká

Kontakt

Další oblasti

 • Matrika
 • Evidence obyvatel
 • Czech POINT
 • Sňatky
 • Registrované partnerství
 • Osvědčení pro církevní sňatky
 • Ověřování listin a podpisů
 • Druhopisy matričních dokladů
 • Příjem žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR

 

Narození

 1. Základní informace k životní situaci

Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, po obdržení podkladů ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození, provede zápis do knihy narození a vystaví dítěti rodný list.

Vyplněné a podepsané prohlášení o jménu dítěte oběma rodiči odevzdejte při nástupu do porodnice.

Rodný list dítěte si můžete vyzvednout v kanceláři matriky – tel. 558 694 256, 601 542 010.

S sebou vezměte:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad),
 • oddací list (v případě, že dítě je narozeno za trvání manželství a rodiče užívají každý jiné příjmení), 
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství, pokud se dítě narodilo neprovdané matce a otcovství k němu bylo určeno před jeho narozením,
 • rodiče cizinci - cestovní doklad, průkaz pobytu cizince, rodné listy, případně oddací list, s úředním překladem do českého jazyka (o potřebných dokladech, případně vyšším ověření dokladů se včas informujte na oddělení matriky).

Otcovství lze určit k narozenému i nenarozenému dítěti. Rodiče se dostaví na matriku, předloží doklad totožnosti, pokud již mají společné dítě (děti), také jejich rodný list. V případě zápisu k nenarozenému dítěti matka navíc předkládá těhotenský průkaz. Zápis o určení otcovství k nenarozeným dětem s Vámi sepíší na  matrice, tel. 558 694 256, 601 542 010.

Pokud jeden z rodičů neovládá český jazyk, je nutné, aby při sepisování zápisu o určení otcovství byl přítomen soudní tlumočník (zajišťují rodiče dítěte).

Jestliže se narodilo dítě v průběhu rozvodového řízení nebo ve lhůtě do 300 dnů po zániku manželství rozvodem, považuje se za otce
dítěte muž, za něhož byla matka provdána. V tomto případě předkládá matka též oddací list a bývalý manžel podepisuje prohlášení o jménu dítěte.
Žalobu o popření otcovství na okresní soud může podat matka do 6ti měsíců od narození anebo (bývalý) manžel do 6 měsíců ode dne, kdy mu
vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, nejpozději však do 6 let od narození dítěte.
O možnosti určit otcovství podle § 777 občanského zákoníku (trojdohoda) se můžete před narozením dítěte informovat na matrice.

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte.

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nejdříve třetí pracovní den po nahlášení narození dítěte je možné vyzvednout jeho rodný list na našem úřadě. Za trvání manželství, nebo pokud bylo uznáno otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením dítěte, stačí, když se k vyzvednutí rodného listu dostaví pouze jeden z rodičů a předloží sepsané prohlášení a doklady.

Pokud je matka svobodná, rozvedená nebo vdova a otcovství nebylo před narozením dítěte souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem určeno, není muž považován za otce dítěte do doby, než se dostaví s matkou na úřad a otcovství podepíší.

 1. Na které instituci životní situaci řešit
 • Matriční úřad podle místa narození dítěte. (Dítě narozené ve správním obvodu matričního úřadu Hnojník – Hnojník, Komorní Lhotka, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí.
 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 • Obecní úřad Hnojník, matrika, tel. 558 694 256, 601 542 010
 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad),
 • oddací list (v případě, že dítě je narozeno za trvání manželství a rodiče užívají každý
  jiné příjmení), 
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství, pokud se dítě narodilo neprovdané matce a otcovství k němu bylo určeno před jeho narozením,
 • rodiče cizinci - cestovní doklad, průkaz pobytu cizince, rodné listy, případně oddací list, s úředním překladem do českého jazyka
  (o potřebných dokladech, případně vyšším ověření dokladů se včas informujte na oddělení matriky).
 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Vystavení prvopisu rodného listu ani sepsání zápisu o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.
 • Duplikát rodného listu 300 Kč (správní poplatek se vybírá při vydání duplikátu).
 • Správní poplatky je možné hradit pouze v hotovosti.
 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Do 30 dnů po obdržení hlášení o narození ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození, rodný list je zpravidla vystaven
  rodičům na počkání, po předložení potřebných dokladů.
 • Prohlášení o určení otcovství se sepisuje ihned, jsou-li předloženy požadované doklady.
 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zajištění zdravotního pojištění – zdravotní pojišťovna matky dítěte.

 1. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  ve znění pozdějších předpisů. 
 1. Jaké jsou související předpisy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 1. Nejčastější dotazy

Je možné zapsat novorozenci dvě jména?

 • Na prohlášení o jménu v porodnici uvedou rodiče dvě jména a matrika je zapíše novorozenci do rodného listu.
 1. Další informace

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit

 1. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Matrika Hnojník

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 09.01.2024
 1. Jaké jsou potřebné formuláře

Prohlášení o jménu dítěte je předáváno při zápisu na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice Třinec, nebo Frýdek - Místek, nebo je k dispozici v kanceláři matriky.

 

Uzavření manželství

 1. Základní informace k životní situaci

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků. 

Objednat svatbu lze:

 • osobně v kanceláři matriky
 • kontakt: 558 694 256, 601 542 010

K vyřízení formalit v úředních hodinách se snoubenci dostaví nejpozději 14 dní před uzavřením sňatku osobně a předloží: 

 • doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní doklad),
 • rodný list,
 • vyplněný dotazník k uzavření manželství - snoubenci obdrží v kanceláři,
 • a pokud je sňatek uzavírán mimo obřadní síň nebo v sobotu (tzn. mimo dobu stanovenou starostkou obce), vyplní snoubenci žádost o uzavření na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

Snoubenci - cizinci předkládají dokumenty stanovené v § 35 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (při rezervaci obdrží snoubenci podrobný seznam).

Snoubenci dále uhradí poplatky.

Přehled správních poplatků:

 • obřadní síň (sobota)                             3 000 Kč
 • jiné místo (kterýkoliv den)                  3 000 Kč

Právní akt uzavření manželství:

Prohlášení o uzavření manželství se činí slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci by proto měli zvolit vhodné oblečení.

V den sňatku před obřadem předloží snoubenci i svědci platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k ověření totožnosti. V případě změny údaje bude snoubencům u občanského průkazu oddělena vyznačená část a jeho platnost automaticky skončí 45 dní po uzavření manželství.
Takovýto doklad není platným dokladem pro cestu do zahraničí.

Obřadní síň – budova hasičské zbrojnice č.p. 305:

Svatební obřady probíhají v půlhodinových intervalech. Do obřadní síně v 1. patře vlevo se snoubenci a svatebčané dostaví 15 minut před stanovenou hodinou obřadu.
Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh svatebního obřadu, proto pokud by byl jakýmkoliv způsobem narušen, oddávající má právo obřad přerušit nebo odložit. V celé budově je zakázáno házet rýži, konfety, okvětní lístky či cokoliv jiného.

Hudba:

Hraje reprodukovaná hudba -  na výběru se lze se snoubenci dohodnout.

Foto, videozáznamy:

Fotografa k obřadu si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady. Fotografové mají možnost fotografovat před samotným obřadem (před příchodem oddávajícího) a po jeho skončení (při gratulacích). V průběhu obřadu lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad.

Jiné vhodné místo by mělo být důstojné.

Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice. Dohodnutá doba začátku obřadu je poté
závazná a je nutné ji dodržet. Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky a oddávajícího.
Jejich dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci
obřadu, atd. si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.

Týden po sňatku bude na oddělení matriky připraven k vyzvednutí oddací list. Vyzvednout ho může jeden z manželů, případně jejich rodiče
s platným dokladem totožnosti. Na požádání lze oddací list zaslat poštou.

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce.

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad, v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu,
 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,
 • primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.
 • Před poslancem nebo senátorem, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu. Písemné prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství, předloží snoubenci matričnímu úřadu spolu s dotazníkem k uzavření manželství

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

 1. Na které instituci životní situaci řešit
 • Matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá.
 • Pod matriční úřad v Hnojníku spadají místa nacházející se na katastrálním území obcí Hnojník, Komorní Lhotka, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí.
 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 • Obecní úřad Hnojník, matrika, tel. 558 694 256, 601 542 010.
 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 • rodný list

Ostatní potřebné údaje čerpá matriční úřad úřední cestou – ze základního registru obyvatel a informačních systémů.

Dle § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jím odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.
Výpis o místě trvalého pobytu a osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Dle § 35 zákona o matrikách snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat i cestovním dokladem),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • pokud se cizinec zdržuje TRVALE v jiném státě, než ve státě, jehož je občanem, připojí potvrzení o osobním stavu a pobytu i z tohoto státu
 • potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace sdělí na dotaz kterýkoli matriční úřad.

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky – 5000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky – 3000 Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 3000 Kč
 • Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku – 500 Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině – 500 Kč

Správní poplatky je možné hradit pouze v hotovosti.

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství, svoji totožnost prokazuje matrikářce.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 1. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
 • Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 207/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Jaké jsou související předpisy
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Proti rozhodnutí, kterým matriční úřad nevyhoví žádosti snoubence o prominutí předložení dokladů potřebných k uzavření manželství, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení, prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 1. Nejčastější dotazy

 1. Další informace

Úředně stanovené místo pro konání svatebních obřadů je obřadní síň v budově s č.p. 305 (budova hasičské zbrojnice) a to
v době od 9,00 do 13,00 hod. v těchto termínech pro rok 2024:

9. ledna, 13. února, 12. března, 9. dubna, 14. května, 11. června, 9. července, 13. srpna, 10. září, 8. října, 12. listopadu, 10. prosince. 
Mimo tyto dny se jedná o sňatky mimo stanovené místo a dobu pro konání svatebních obřadů a jsou zpoplatněny, viz. informace výše. 

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit

 1. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Matrika Hnojník

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 09.01.2024
 1. Jaké jsou potřebné formuláře

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci, druhou část vyplňuje matrikář.

 

Registrované partnerství

 1. Základní informace k životní situaci

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon řeší vznik partnerství, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a státu, podmínky pro jeho zrušení nebo zánik. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu do partnerství vstupují.

Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matričním úřadem. Prohlášení se činí před matrikářem (§13a, odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupujících do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Objednat obřad lze:

 • osobně v kanceláři matriky
 • kontakt: 558 694 256, 601 542 010

K vyřízení formalit v úředních hodinách se partneři dostaví osobně nejpozději 14 dní před registrací a předloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad), 
 • rodný list,
 • dotazník k registrovanému partnerství,
 • v případě, že jeden z partnerů je cizinec, předkládá dokumenty uvedené v § 35 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů - při rezervaci obdrží partneři podrobný přehled.

Osoby vstupující do partnerství dále uhradí poplatky.

Přehled správních poplatků:

 • obřadní síň (sobota)                            3000 Kč
 • jiné místo (kterýkoliv den)                 3000 Kč

V den uzavření partnerství před obřadem předloží osoby vstupující do partnerství platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k ověření totožnosti. V případě, že je v občanském průkazu uveden údaj o osobním stavu, bude u něho oddělena vyznačená část a jeho platnost automaticky skončí 45 dní po uzavření partnerství. Takovýto doklad není platným dokladem pro cestu do zahraničí.

Obřadní síň – budova hasičské zbrojnice č.p. 305:

 • Do obřadní síně v 1. patře vlevo se osoby vstupující do partnerství a jejich hosté dostaví 15 minut před stanovenou hodinou obřadu.
 • Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh obřadu, proto pokud by byl jakýmkoliv způsobem narušen, matrikářka má právo obřad přerušit nebo odložit.

Hudba:

Hraje reprodukovaná hudba – na výběru se lze dohodnout.

Foto, videozáznamy:

Fotografa k obřadu si partneři zajišťují sami na vlastní náklady.

Jiné vhodné místo:

Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice. Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet. Při registraci partnerství na jiném vhodném místě zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky, její dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad.
Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu, atd. si osoby vstupující do partnerství zajišťují
sami na vlastní náklady.

Týden po obřadu bude na oddělení matriky připraven k vyzvednutí doklad o registrovaném partnerství.

 • Vyzvednout ho může jeden z partnerů, případně jejich rodiče s platným dokladem totožnosti.
 • Na požádání lze doklad zaslat poštou.
 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje.

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob byla státním občanem České republiky.

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

 • nedosáhla věku 18 let,
 • nemá způsobilost k právním úkonům,
 • již dříve uzavřela manželství anebo vstoupila do partnerství nebo obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství,
  nebo partnerství, nebo obdobný svazek trvá.
 1. Na které instituci životní situaci řešit
 • Matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo spadá.
 • Pod matriční úřad v Hnojníku spadají místa nacházející se na katastrálním území obcí Hnojník, Komorní Lhotka, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí.
 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle § 33 zákona o matrikách je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, státním občanem ČR a je přihlášena k trvalému pobytu v ČR,
je povinna matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 • rodný list,

Ostatní potřebné údaje čerpá matriční úřad úřední cestou – ze základního registru obyvatel a informačních systémů.

Dle § 34 zákona o matrikách je osoba, která chce vstoupit do partnerství, jež je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady a výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu, které musí být vydány státem, na jehož území má tato osoba pobyt.

Dle § 35 zákona o matrikách, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat i cestovním dokladem),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní
  způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů,
 • je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství cizincem a zdržuje-li se TRVALE v jiném státě, než ve státě jehož je občanem, k předepsanému tiskopisu podle § 32 připojí potvrzení o osobním stavu a pobytu i z tohoto státu.

Předkládané listiny vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána,
nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace sdělí na dotaz kterýkoli registrující matriční úřad.

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky – 5000 Kč
 • Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území České republiky – 3000 Kč
 • Vydání povolení vstoupit do partnerství mimo určené místo nebo dobu – 3000 Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině – 500 Kč

Správní poplatky je možné hradit pouze v hotovosti.

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Doklad o registrovaném partnerství je vystaven zpravidla do 1 týdne po uzavření registrovaného partnerství.

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Protokol o prohlášení, který se sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Výměna občanského průkazu v případě, že je uvedený osobní stav.

 1. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Jaké jsou související předpisy
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 1. Nejčastější dotazy

 1. Další informace

Úředně stanovené místo pro uzavírání registrovaného partnerství ke kancelář matriky v budově Obecního úřadu Hnojník a to
v době od 12,30 do 17,00 hod. v těchto termínech pro rok 2024:

10. ledna, 14. února, 13. března, 10. dubna, 15. května, 5. června, 17. července, 7. srpna, 9. září, 9. října, 6. listopadu, 11. prosince. 

Mimo tyto dny se jedná o uzavření registrovaného partnerství mimo stanovené místo a dobu pro uzavírání registrovaného partnerství a jsou
zpoplatněny, viz. informace výše. 

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit

 1. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Matrika Hnojník

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 09.01.2024
 1. Jaké jsou potřebné formuláře

Dotazník k registrovanému partnerství partneři obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci, druhou část vyplňuje matrikář.

 

Změna jména nebo příjmení

 1. Základní informace k životní situaci

Jméno nebo příjmení lze změnit osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

Na matričním úřadě v Hnojníku předložíte:

 • písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení, včetně jejího odůvodnění,
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
 • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení,
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Není-li souhlas činěn před úřadem, který o změně rozhoduje, musí být podpis úředně ověřen.

Poplatek se platí před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení.

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat:

 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého dítěte - občana České republiky,
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen TRVALÝ pobyt na území České republiky.
 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změna příjmení se povolí tehdy:

 • jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí:

 • žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí

 • jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Změna příjmení se nepovolí

 • jde-li o změnu příjmení nezletilého dítěte na příjmení poručníka, pěstouna, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno.
 1. Na které instituci životní situaci řešit
 • Matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,
 • u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu,
 • Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není.
 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obecní úřad Hnojník, Hnojník č.p. 222, matrika, tel.:558 694 256, 601 542 010, email: lucie.gorecka@hnojnik.cz , matrika@hnojnik.cz 

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložíte písemnou žádost, která obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno nebo příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li změna příjmení i na tyto osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.

K žádosti se předkládá:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
 • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení,
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, není-li souhlas činěn před úřadem, který o změně rozhoduje, musí být podpis úředně ověřen.
 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se platí před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení. Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

Vydání povolení změny:

 • příjmení hanlivého nebo směšného – 200 Kč
 • příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení – 300 Kč
 • jména nebo příjmení v ostatních případech – 3000 Kč

Osvobození od poplatku:

 • změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že opět přijímá své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu (dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení),
 • změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví,
 • změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera
 • za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek
 • za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek
 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu a ostatních dokladů. Platnost občanského průkazu automaticky končí 45 dní po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení.

 1. Elektronická služba, kterou lze využít
 • ID datové schránky: stdbeca
 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Jaké jsou související předpisy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 1. Nejčastější dotazy

 1. Další informace

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit

 1. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Matrika Hnojník

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 09.01. 2024
 1. Jaké jsou potřebné formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 

Úmrtí v rodině

 1. Základní informace k životní situaci

Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě; přesto je potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s jeho úmrtím a pohřbem.

Při úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení, kontaktujte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci; lékař vystaví List o prohlídce zemřelého, který předá podle místa úmrtí na příslušnou matriku. Při úmrtí ve zdravotnickém či sociálním zařízení vystaví list službu konající lékař.

Následně kontaktujte vámi vybraného provozovatele pohřebních služeb.

Při sjednání pohřbu u provozovatele pohřebních služeb je nutné předložit:

 • občanský průkaz zemřelého,
 • i občanský průkaz vypravitele pohřbu.

Pokud k úmrtí došlo v obcích Hnojník, Komorní Lhotka, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí k vystavení úmrtního listu je příslušný:

K vystavení úmrtního listu se dostavíte osobně (nejdříve po 10 dnech), případně sdělte na pohřební službě informaci, že žádáte o zaslání úmrtního listu poštou.

K zápisu zemřelého do matriční knihy úmrtí s sebou vezměte tyto doklady:

 • objednávku pohřbu (fakturu) z pohřební služby,
 • občanský průkaz vypravitele pohřbu.

Údaje o osobě zemřelého čerpá matriční úřad úřední cestou – ze základního registru obyvatel a informačních systémů.

S sebou můžete dále na matriku přinést:

 • občanský průkaz pozůstalého manžela/manželky, v případě, že má uvedený osobní stav

Úmrtní list bude vydán vypraviteli pohřbu nebo členům rodiny (manžel/ka, děti, rodiče, prarodiče, vnuci, sourozenci) nebo jejich zplnomocněným zástupcům (podpis na plné moci musí být úředně ověřen). Dále fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti.

Při vydání úmrtního listu Vám oddělení matriky sdělí základní informace o dědickém řízení.

Pokud nemůžete úmrtí na matrice v místě úmrtí vyřídit osobně:

 • je třeba matričnímu úřadu zaslat kopii objednávky (faktury) pohřbu,

Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • vypravitel pohřbu,
 • členové rodiny zemřelé osoby (manžel/manželka, rodiče, děti, vnuci, pravnuci), její sourozenci.
 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož obvodu osoba zemřela. V případě, že došlo k úmrtí v matričním obvodu Obecního úřadu Hnojník, pro úmrtní list se dostavíte na náš úřad osobně, pokud jste se na Pohřební službě nedohodli jinak.

 1. Na které instituci životní situaci řešit
 • Matriční úřad dle místa úmrtí. Matriční úřad Hnojník zapisuje úmrtní, která nastala na katastrálním územní obce Hnojník, Komorní Lhotka, Řeka, Smilovice, Střítež a Vělopolí.
 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • objednávku (fakturu) pohřbu z pohřební služby,
 • doklad totožnosti obstaravatele pohřbu,
 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Vystavení prvopisu úmrtního listu nepodléhá správnímu poplatku.
 • Duplikát úmrtního listu 300 Kč (správní poplatek se vybírá při vydání duplikátu).
 • Správní poplatky je možné hradit pouze v hotovosti.
 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Úmrtní list je vypraviteli pohřbu vystaven zpravidla na počkání, nejdéle do 30 dnů od obdržení Listu o prohlídce zemřelého.
 • Pokud nemůžete úmrtí na matrice v místě úmrtí vyřídit osobně, je třeba matričnímu úřadu zaslat kopii objednávky (faktury) pohřbu.
 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 • Výměna občanského průkazu pozůstalého manžela v případě, že má uveden osobní stav ženatý/vdaná (stávající doklad je automaticky zneplatněn 45 dní po úmrtí manžela/manželky).
 • Vdovský (vdovecký), sirotčí důchod – Okresní správa sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele.
 • Pozůstalost – notář pověřený příslušným soudem v místě trvalého bydliště zemřelého kontaktuje obstaravatele pohřbu, případně pozůstalé, písemnou pozvánkou.
 1. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Jaké jsou související předpisy
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 1. Nejčastější dotazy

 1. Další informace

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit

 1. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Matrika Hnojník

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 09. 01. 2024
 1. Jaké jsou potřebné formuláře

Žádné formuláře nejsou předepsané.

 

 

Počasí

Neděle Zataženo 28/16 °C
Pondělí Skoro jasno 32/15 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 25/20 °C
Středa Zataženo 28/17 °C